Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.17.2018.RZA

Zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 55.50.00.00-5

Termin realizacji: do dnia 20.12.2018 r. - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:  MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                                                 cena: 415.300,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: MAGILLO Marcin Klisiewicz, 30-898 Kraków, ul. Lipowskiego 28

                      Otrzymana punktacja – 100 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.