Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.159.2017.RZA

Dotyczy: Budowa basenu krytego przy ZSOI Nr 3 - ul. Strąkowa 3a w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45.00.00.00-7; 45.21.00.00-2; 45.21.22.12-5

Termin realizacji: do dnia 31.01.2020 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Aspekty społeczne 10;
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10.

 

Wybrano ofertę nr 1: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

cena: 16.290.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

                30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

                Otrzymana punktacja – łącznie  100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:         60 pkt

                Kryterium 2:         20 pkt

                Kryterium 3:         10 pkt

                Kryterium 4:         10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.