Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.139.2018.AMA

Wymiana części mechanicznych, elektrycznych oraz elektronicznych na nowe w 10 sztukach kołowrotów podwójnych zamontowanych przy wejściach na sektory G1, G2, G3, G4, G5 trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.10.00.00-3.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 40%

 

Wybrano ofertę  1:

GASTOP PRODUCTION Sp. z o.o. 32-080  Zabierzów ul. Krakowska 229

Cena oferty: 189.912,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez GASTOP PRODUCTION Sp. z o.o. 32-080  Zabierzów ul. Krakowska 229

Otrzymana punktacja – łącznie  80,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  GASTOP PRODUCTION Sp. z o.o. 32-080  Zabierzów ul. Krakowska 229 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.