Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.136.2018.RZA

Dotyczy: Wymiana 20 sztuk sprawdzarek biletowych zamontowanych przy wejściach na sektory G1, G2, G3, G4 i G5 trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. Reymana w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.136.2018.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 42-96.11.00-1

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40

 

Wybrano ofertę 1: SPORTDATA SERWIS Sp. z o.o., 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 paw. B4

                                            cena: 395.912,40 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: SPORTDATA SERWIS Sp. z o.o., 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 paw. B4

                Otrzymana punktacja – łącznie 60 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:     0 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.