Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.130.2018.AMA

Remont infrastruktury sportowej dla potrzeb organizacji Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej przy ul. Bulwarowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4, 45.21.22.21-1, 45.23.32.22-1

 

Termin wykonania zamówienia:

do dnia 15 sierpnia 2018 r. z wyłączeniem pozycji przedmiaru nr 29 i 30

do dnia 10 września 2018 r. pozycje przedmiaru nr 29 i 30

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  1:

KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Cena oferty: 559.359,72  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez J KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  KERRE Mirosław Chmiel 32-420 Gdów, Liplas 35 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.