Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.113.2017.AMA

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie- boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 21) ul. Miodowa 36 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 16.11.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20.

 

Wybrano ofertę nr 1: ADA-LIGHT Sp. z o.o. 09-500 Gostynin

Budy Kozickie 56

 

cena: 249.852,26 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: ADA-LIGHT Sp. z o.o. 09-500 Gostynin Budy Kozickie 56

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60,00 pkt

                Kryterium 2:   20,00 pkt

                Kryterium 3:   20,00 pkt

Oferta 2: Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 85,50 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   45,50 pkt

                Kryterium 2:   20,00 pkt

                Kryterium 3:   20,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.