Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.112.2017.RZA

Budowa hali sportowej w dobudowie do istniejącego budynku szkoły - VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Skarbińskiego 5 w Krakowie wraz z dostosowaniem, przebudową pomieszczeń w budynku szkoły oraz z zagospodarowaniem terenu m. in. w infrastrukturę techniczną, w tym przebudowy i przekładki sieci i przyłączy, układ komunikacyjny, parking, zieleń, małą architekturę i dojścia - roboty dodatkowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.21.22.25-9

Termin realizacji: do dnia 01.10.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt;
  2. Skrócenie terminu realizacji 10 pkt;
  3. Okres gwarancji 20 pkt;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10 pkt.

 

Wybrano ofertę nr 1:  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.

                                   31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

                                   cena: 1.909.999,88 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o.

                31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

                Otrzymana punktacja – łącznie  75 pkt, w tym:

                Kryterium 1:         60 pkt,

                Kryterium 2:           5 pkt,

                Kryterium 3:           0 pkt,

                Kryterium 4:         10 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.