Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.11.2018.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie trybun teleskopowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.11.10.00-3; 44.20.00.00-2

Termin realizacji: do dnia 12.03.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 40.

 

Wybrano ofertę 3: MTB-GROUP Sp.j., 32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 40

                                      cena: 103.268,34 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PESMENPOL Sp. z o.o., 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 75A

                      Otrzymana punktacja – łącznie 99,26 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 59,26 pkt

  Kryterium 2: 40,00 pkt

           

Oferta 2: AVA SEATS Sp. z o.o.,  34-325 Łodygowice, ul. Kolejowa 20

                     Otrzymana punktacja – łącznie 86,13 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 46,13 pkt

 Kryterium 2: 40,00 pkt

           

Oferta 3: MTB-GROUP Sp.j., 32-400 Myślenice, ul. Mickiewicza 40

                     Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 60,00 pkt

 Kryterium 2: 40,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.