Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.111.2018.RZA

Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.45.30.00-7; 45.40.00.00-1

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 3: INTERIOR 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 56

                                            cena: 585.000,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: STAN Zakład Remontowo-Budowlany Bieniek Stanisław, Bieniek Andrzej Spółka jawna

                      34-530 Bukowina Tatrzańska ul. Kościuszki 145

              Otrzymana punktacja – łącznie 78,15 pkt, w tym:

              Kryterium 1:   38,15 pkt,

              Kryterium 2:   20 pkt

              Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 2: RUKO Sp. z o.o. 30-389 Kraków ul. Wicherkiewicza 23 K

              Otrzymana punktacja – łącznie 81,54 pkt, w tym:

              Kryterium 1:   41,54 pkt,

              Kryterium 2:   20 pkt

              Kryterium 3:   20 pkt,

 

Oferta 3: INTERIOR 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 56

              Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

              Kryterium 1:   60 pkt,

              Kryterium 2:   20 pkt

              Kryterium 3:   20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.