Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.10.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Obsługa techniczna imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.10.2017.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7; 72.61.10.00-6

Termin realizacji: do dnia 15.12.2017 r.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. dokumentacja fotograficzna 5%;
  3. dodatkowe wyposażenie pracowników 5%;
  4. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze imprez biegowych 5%;
  5. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zabezpieczaniu trasy biegu/przejazdu z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny 5%;
  6. przeprowadzenie badań panelowych 10%;
  7. zapewnienie obsługi spikerskiej 10%.

 

Wybrano ofertę nr 2:

Konsorcjum EVENT-FACTORY-LIVE

EVENT-FACTORY s.c. K.Koper, S.Godula, 31-262 Kraków, ul. Pękowicka 77 - lider

AGENCJA LIVE Sp. z o.o., 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 17C

cena: 767.962,80 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: CREATIVE GROUP 303, 32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

               

Oferta 2: Konsorcjum EVENT-FACTORY-LIVE

                EVENT-FACTORY s.c. K.Koper, S.Godula, 31-262 Kraków, ul. Pękowicka 77 -    lider

                AGENCJA LIVE Sp. z o.o., 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 17C

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                    5 pkt,

                Kryterium 3:                    5 pkt

                Kryterium 4:                    5 pkt

                Kryterium 5:                    5 pkt,

                Kryterium 6:                  10 pkt

                Kryterium 7:                  10 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.