Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.100.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja boiska przy Szkole podstawowej Nr 117 ul. Kurczaba 15 w Krakowie - ETAP 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8; 45.21.22.21-1; 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 22.09.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20.

 

Wybrano ofertę nr 1: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                                  cena: 349.466,58 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

 

Oferta 2: Firma FRANCUZ Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                Otrzymana punktacja – łącznie 87,56 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   47,56 pkt

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

 

Oferta 3: Firma Remontowo-Budowlana Ryszard Czajka, 28-512 Bejsce, Królewice 93

                Otrzymana punktacja – łącznie 82,79 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   42,79 pkt

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                                               

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.