Informacja o wyborze oferty dNZ.273.27.2019.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa koszulek bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych w 2019 roku.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2.

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym  do dnia 04.10.2019 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 7 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 6 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację całości zamówienia 60 pkt
  2. Jakość, w tym:
    1. Jakość wykonania wykończenia koszulki 14 pkt
    2. Jakość koszulki 13 pkt
    3. Kolorystyka koszulki 13 pkt

 

Wybrano ofertę  7:

Sprint Amadeusz Wojwodzic, Michał Rembiarz s.c. 31-966 Kraków os. Sportowe 24

Cena oferty: 78.895,50 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska

Czajków 10, 62-812 Jastrzębniki

Oferta  odrzucona

 

Oferta 2: PERFEKT-DRUK  Maciej Wiśniewski Długie 3a,  87-337 Wąpielsk

Oferta  odrzucona

 

Oferta 3:

INGROSSO Sp. z o.o. 02-202 ul. Drawska 29/40

Oferta  odrzucona

 

Oferta 4:

LISPOL PLUS s.c. 91-341 Łódź ul. Brukowa 6/8

Oferta  odrzucona

 

Oferta 5:

SITODRUKARNIA Sp. z o.o. 11-034 Stawiguda ul. Dębowa 22

Oferta  odrzucona

 

Oferta 6:

DIDO Skoczylas Spółka Jawna 04-562 Warszawa ul. Rolnicza 13

Oferta  odrzucona

 

Oferta 7: Sprint Amadeusz Wojwodzic, Michał Rembiarz s.c. 31-966 Kraków os. Sportowe 24

Otrzymana punktacja: łącznie 98,00 pkt. w tym:

Kryterium 1:  60,00 pkt.

 

 

Kryterium 2: 12,00 pkt.

Kryterium 3: 13,00 pkt.

Kryterium 4: 13,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Sprint Amadeusz Wojwodzic, Michał Rembiarz s.c. 31-966 Kraków os. Sportowe 24spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.