Informacja o wyborze oferty. 16/XII/2010/ZIS

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Numer sprawy 16/XII/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0298/10/NZ/AMA/3412                                                        Kraków, dnia 30.12.2010 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Numer sprawy 16/XII/2010/ZIS.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg    CPV: 64.21.20.00-5

Termin realizacji: od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2012 r

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%, w tym: . Koszt połączeń 35%, Opłata abonamentowa 35%, Koszt aparatów wraz z aktywacją: 30%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Spółka z o.o.

01-230 Warszawa,ul. Skierniewicka 10A

 

Cena wybranej oferty:                    

Koszt połączeń za 1 min: 0,84 zł brutto

Opłata abonamentowa: 25,50 zł brutto

Koszt aparatów wraz z aktywacją: 5.681,54 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta jest jedyną złożoną w tym postępowaniu, spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Spółka z o.o. , 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10A

 

Otrzymana punktacja:

Koszt połączeń 35, Opłata abonamentowa 35, Koszt aparatów wraz z aktywacją: 30

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.