Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyNZ.273.35.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR 151, ul. Lipińskiego 2 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - architekta 40%

 

Wybrano ofertę  2:

Architektoniczne Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe Budownictwa

Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B

 

Cena oferty: 97.170,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Pracownia Architektoniczna 31-043 Plac Dominikański 1/5A

Otrzymana punktacja – łącznie 55,42 w tym:

                Kryterium 1: 25,42 pkt,

                Kryterium 2: 30,00 pkt,

Oferta 2: Architektoniczne Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe Budownictwa

Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

Oferta 3: MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 3L/6

 Otrzymana punktacja – łącznie 85,37 w tym:

                Kryterium 1: 45,37 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Architektoniczne Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe Budownictwa

Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.