Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  Nr 18 w Krakowie – ul. Senatorska 35 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy: NZ.273.185.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  Nr 18 w Krakowie – ul. Senatorska 35 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy: NZ.273.185.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 16.11.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)  do 2%

 

Wybrano ofertę nr 1: FHU ROTOPROFI J. Łopata, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 77

                                    cena:  349.800,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: FHU ROTOPROFI J. Łopata, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Sądecka 77

         Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych K. Cieśla, 27-225 Pawłów, Chybice 77

        Otrzymana punktacja – łącznie 59,36 pkt, w tym: Kryterium 1: 57,36 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

Oferta 3: INTERHALL Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

        Otrzymana punktacja – łącznie 98,71 pkt, w tym: Kryterium 1: 96,71 pkt, Kryterium 2: 2 pkt           

Oferta 4: J&R ROBOTY ZIEMNE L. Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

        Otrzymana punktacja – łącznie 91,16 pkt, w tym: Kryterium 1: 89,16 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.