Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.9.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.51.22.00-3

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym, do dnia 22.12.2017 r.

Wymagany termin realizacji zamówienia – dostarczenie każdorazowo (na każdą z imprez osobno) medali w niżej wymienionych terminach:

- Korona Maratonów Polskich do dnia 31.03.2017 roku

- Krakowskie Spotkania Biegowe do dnia 14.04.2017 roku

- Bieg Trzech Kopców do dnia 22.09.2017 roku

- 4. PZU Cracovia Półmaraton do dnia 6.10.2017 roku

- Krakowski Bieg Sylwestrowy do dnia 22.12.2017 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa za realizację całości zamówienia 60 pkt;

Jakość wykonania medalu 20 pkt.;

Jakość wykonania emalii na medalu 15 pkt.;

Jakość wykonania taśmy do medalu 5 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

Cena oferty: 189.915,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60 pkt.

Kryterium 2: 20 pkt.

Kryterium 3: 15 pkt.

Kryterium 4:  5 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.