Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.46.2016.RZA

Dotyczy: Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie – zakończenie robót budowlanych etapu 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.42.20.00-1;45.45.31.00-8;45.30.00.00-0;45.40.00.00-1

Termin realizacji tj. zakończenia robót budowlanych wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie - do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 95%;

Kryterium 2: okres gwarancji 5%

 

Oferta 2:   STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp. J.

                  34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 145

                  cena po poprawieniu omyłki: 6.005.057,70 złotych brutto              

                  okres gwarancji: 72 miesiące

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:Tatrzańska Firma JUNIOR, 34-531 Murzasichle Lichajówki 7

               Otrzymana punktacja - łącznie 91,43 pkt, w tym: Kryterium 1: 91,43 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2:STAN Zakład Remontowo-Budowlany S.Bieniek, A.Bieniek Sp. J.

               Otrzymana punktacja - łącznie 96 pkt, w tym: Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 1 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.