Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.262.2016.AMA

Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem imprez do dnia 31.12.2017 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena: 100%

 

Wybrano ofertę  4:

Agencja Ochrony HEKTOR  Grzegorz Pocięgiel

30-601 Kraków ul. Sucha 1a/37

 

Cena oferty: 209.936,40 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Agencja Ochrony Osób i Mienia DS FOKUS Sp. z o.o. 03-188 Warszawa ul. Obrazkowa 20 A

Oferta odrzucona

Oferta 2: Konsorcjum w składzie:

LIDER: Firma Ochrony, Szkolenia Asekuracji Fosa Sp. z o.o.  41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 c -

PARTNER: SAFECO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 d

Otrzymana punktacja: 89,51 pkt.

Oferta 3: Konsorcjum firm:

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k.

IPSP Security Partner Sp. z o.o. sp.k.

ISP Security Partner Sp z o.o. sp.k.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Otrzymana punktacja: 97,12 pkt

Oferta 4: Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków ul. Sucha 1a/37

Otrzymana punktacja: 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków ul. Sucha 1a/37spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.