Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.255.2016.RZA

Dotyczy: Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7; 45.11.27.20-8

Termin realizacji: do dnia 24.06.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Okres gwarancji 5%
  3. Skrócenie terminu wykonania 35%

 

Wybrano ofertę 2: Konsorcjum: INTERHALL Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1f

                                FUH SŁAWPOL Sławomir Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

                                cena po poprawieniu omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp:

                                2.862.164,33 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 38

                Otrzymana punktacja – łącznie 92,54 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 52,54 pkt, Kryterium 2: 5 pkt, Kryterium 3: 35 pkt,

                Zamawiający nie poprawił omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ pomimo ich poprawienia oferta nie zostałaby oceniona jako najkorzystniejsza.

 

Oferta 2: Konsorcjum: INTERHALL Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1f

                FUH SŁAWPOL Sławomir Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1: 60 pkt, Kryterium 2: 5 pkt,  Kryterium 3: 35 pkt,

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.