Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.142.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa trybun na stadionie żużlowym KS Wanda w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.21.22.20-4, 71.22.00.00-6.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt;
  2. Okres gwarancji 20 pkt;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran, ul. Merkuriusza Polskiego 2, 30-698 Kraków

Cena oferty: 2.250.000,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1 złożona przez: Firmę Usługowo-Handlową SŁAWPOL Sławomir Baran, ul. Merkuriusza Polskiego 2, 30-698 Kraków

 

Otrzymana punktacja – łącznie 88,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2:   8,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Firmę Usługowo-Handlową SŁAWPOL Sławomir Baran, ul. Merkuriusza Polskiego 2, 30-698 Kraków spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (jedyną) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.