Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.10.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi, umywalek oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4; 92.62.20.00-7

Termin realizacji: wg harmonogramu imprez sportowych, tj.

- 17. PZU Cracovia Maraton oraz imprezy towarzyszące                        21-22.04.2018

   - Bieg Nocny                                                                                                                  21.04.2018

   - CM na rolkach                                                                                                            21.04.2018

   - Cracovia Mini Maraton                                                                                           21.04.2018

   - Bonarka Mini Mini Maraton                                                                                         21.04.2018

   - 17. PZU Cracovia Maraton                                                                                                   22.04.2018

   - Bieg Sponsorski                                                                                                                    22.04.2018

- Vienna Life lang Team Maratony Rowerowe                                                        12.05.2018

- 75. Tour de Pologne                                                                                               03-04.08.2018

- 3. Krakowskie Forum Sportu                                                                                       08.09.2018

- 12. Bieg Trzech Kopców                                                                                                                  30.09.2018

- 5. Cracovia Półmaraton Królewski                                                                              14.10.2018

- 15. Bieg Sylwestrowy                                                                                                    31.12.2018

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto;
  2. Jakość, w tym właściwości estetyczne i funkcjonalne.

 

Wybrano ofertę 1:  WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. komandyt., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                                            cena: 52.989,36 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. komandyt., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                     60 pkt,

                      Kryterium 2:                     40 pkt, w tym:

                      Kryterium 2.1:                  10 pkt

                      Kryterium 2.2:                  10 pkt

                      Kryterium 2.3:                    5 pkt

                      Kryterium 2.4:                    5 pkt

                      Kryterium 2.5:                    7 pkt

                      Kryterium 2.6:                    3 pkt

 

        Oferta 2:  TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                       Otrzymana punktacja – łącznie 89,25 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:               49,25 pkt,

                       Kryterium 2:                    40 pkt, w tym:

                       Kryterium 2.1:                 10 pkt

                       Kryterium 2.2:                 10 pkt

                       Kryterium 2.3:                   5 pkt

                       Kryterium 2.4:                   5 pkt

                       Kryterium 2.5:                   7 pkt

                       Kryterium 2.6:                   3 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.