Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.274.2.2012.RZA

Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie. Sprawa numer NZ.274.2.2012.RZA
 

NZ.274.2.2012.AMA                                                                            Kraków, dnia  06.04.2012 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie.

Sprawa numer NZ.274.2.2012.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.33.10.00-6

 

Termin realizacji: Część I do dnia 15.04.2012r.

                             Część II do dnia 29.06.2012

 

Liczba otrzymanych ofert:

Na CZĘŚĆ I 5, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

Na CZĘŚĆ II 7, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania  1 oferę

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie CZĘŚCI I  - basen przy ul. Kurczaba, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W zakresie CZĘŚCI II - OSiR KOLNA, ul. Kolna 2

 

Wybrano ofertę nr 2:                

„BONEKS" Dariusz Bandura, Sylwia Bandura s.c. 41-943     Piekary Śląskie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 4/I/7

 

Cena wybranej oferty: 79.800,69 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert na CZ ĘŚĆ II:

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 „BONEKS" Dariusz Bandura, Sylwia Bandura s.c.

41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 4/I/7

83,33 pkt otrzymała oferta nr 6 Skorut Import Eksport Sp. z o.o. 32-400 Myślenice,

ul. Wybickiego 71

81,03 pkt otrzymała oferta nr 5 Konsorcjum Firm Solartime Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie,  

Młocin 284 - Lider Konsorcjum, Krystyna Ślanda„INSTALCO DEVELOPMENT" 37-200

Przeworsk, ul. Słowackiego 22a

80,48 pkt otrzymała oferta nr 3  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„OTECH" Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83

73,67 pkt otrzymała oferta nr 1  PROVSOLAR Kopija Bogusław 74-100 Gryfino

Chwarstnica, ul. Sportowa 4

71,02 pkt otrzymała oferta nr 4  Firma „InfoMar" 32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 216

 

Umowa na w/w zadanie w zakresie CZĘŚCI II - OSiR KOLNA, ul. Kolna 2 zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.