Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.274.1.2012.AMA

Druk katalogu ofert PPP Gminy Miejskiej Kraków na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prywatne dla Krakowa

 


NZ.274.1.2012.AMA                                                                     Kraków, dnia 23.03.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Druk katalogu ofert PPP Gminy Miejskiej Kraków na potrzeby realizacji projektu PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prywatne dla Krakowa

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

79.80.0000-2; 79.82.10.00-5

 

 

Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:  Cena brutto 100%

Wybrano ofertę nr 1:            

„PASAŻ" Sp. z o.o.

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 24

 

Cena wybranej oferty:  14.760,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (jedyna) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.