Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.6.2014 AMA

Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.  Numer sprawy: NZ.273.6.2014.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez do dnia 31.12.2014 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 90%.

Świadczenie bezpłatnej usługi obsługi medycznej imprez organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 10 % 

 

Wybrano ofertę nr 1              

 

SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

 

Cena wybranej oferty:  110.804,85 zł brutto , cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę: 18,33 zł brutto 

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1 SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17 otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Cena 90 pkt

Świadczenie bezpłatnej usługi obsługi medycznej imprez organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  10 pkt

 

Oferta nr 2 Konsorcjum firm, którego Liderem jest: Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118 – otrzymana punktacja: 82,40 pkt

Cena 82,40 pkt

Świadczenie bezpłatnej usługi obsługi medycznej imprez organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie 0 pkt

 

Oferta nr 3 Konsorcjum firm, którego Liderem jest: Grupa DSF Sp. z o.o. 05-091 Ząbki ul. Powstańców 4a lok. 67 – otrzymana punktacja: 77,78 pkt

Cena 67,78 pkt

Świadczenie bezpłatnej usługi obsługi medycznej imprez organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie        10 pkt

 

Oferta nr 4  AGENCJA OCHRONY HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/37,  została odrzucona.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.