Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.40.2013.AMA

Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.Numer sprawy: NZ.273.40.2013.AMA.

 

NZ.273.40.2013.AMA                                                                    Kraków, dnia  15.04.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.Numer sprawy: NZ.273.40.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez do dnia 31.12.2013 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 14, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 8 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2                 

SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

 

Cena wybranej oferty:    60.958,80 zł brutto , cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę: 17,22 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 SOLID SECURITY Spółka z o.o., 02-676 Warszawa ul. Postępu 17

90,39 pkt otrzymała oferta nr 6 Impel Security Polska Sp. z o.o. Ochrona Osób i Mienia 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

84,00 pkt otrzymała oferta nr 9 EKOTRADE sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

77,78 pkt otrzymała oferta nr 12 Konsorcjum: Komandos Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 Lider Konsorcjum Komandos Ochrona Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 - Partner konsorcjum

63,15 pkt otrzymała oferta nr 10 WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. 31-334 Kraków, ul. Łokietka 146

48,28 pkt otrzymała oferta nr 3 FORMACJA s.c. Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 41-800 Zabrze ul. Klimasa 2

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Informacje dodatkowe:

Oferta nr 1 złożona przez Agencja Ochrony „Twierdza" Kornel Sikorski 54-152 Wrocław, ul. Kolista 16/3,  została odrzucona.

Oferta nr 4 złożona przez FISA Fundacja Inicjatyw Społeczno-Akademickich 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 95,  została odrzucona.

Oferta nr 5 złożona Towarzystwo TFK Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Huculska 40,  została odrzucona.

Oferta nr 7 złożona przez Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki" Sp. z o.o. 00-845 Warszawa ul. Łucka 18 lok. 1701A - Lider Konsorcjum Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki" 00-845 Warszawa ul. Łucka 18 lok. 1701A - Uczestnik Konsorcjum została odrzucona.

Oferta nr 8 złożona przez Agencja Ochrony VIP 32-005 Niepołomice, ul. Grunwaldzka 11,  została odrzucona.

Oferta nr 11 złożona przez PW MICROS Józef Lipiński 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20,  została odrzucona.

Oferta nr 13 złożona przez FOX SECURITY Sp. z o.o. 40-160 Katowice, al. Korfantego 51  została odrzucona.

Oferta nr 14 złożona przez AGENCJA OCHRONY HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/37, została odrzucona.