Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.189.2015.RZA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 50 w Krakowie – ul. Katowicka 28 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy: NZ.273.189.2015.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 50 w Krakowie – ul. Katowicka 28 w trybie zaprojektuj i wykonaj. Znak sprawy: NZ.273.189.2015.RZA

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.00.00.00-8; 71.32.00.00-7; 45.21.22.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2015 roku

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%, Kryterium 2: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)  do 2%

 

Wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                                    30-720 Kraków, ul. Saska 25

                                    cena:  177.700,00 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

         Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.