Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa Numer NZ.273.152.2012.AMA

Uzupełniająca dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.152.2012.AMA.

 

NZ.273.152.2012.AMA                                                                         Kraków, dnia 10.10.2012 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: Uzupełniająca dostawa paliw do samochodów dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy NZ.273.152.2012.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4; 09.13.41.00-8

Termin realizacji: od 01.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:                

ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

 

Cena wybranej oferty:               7.497,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

ARGE Paliwa Sp. z o.o.,  30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A

Otrzymana punktacja 100,00

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.