Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.148.2013.AMA

Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie -Luboczy. Numer sprawy: NZ.273.148.2013.AMA.

Znak sprawy: NZ.273.148.2013.AMA                                                Kraków, dnia  08.10.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie -Luboczy.

Numer sprawy: NZ.273.148.2013.AMA.

 

Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 1:

Moris-Sport Sp. z o.o. 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 1

 

cena oferty: 5.905.630,27złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Moris-Sport Sp. z o.o. 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 1

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

Oferta 2: Konsorcjum: Lider: SAMBUD Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72 Partner: SALTEX EUROPA Sp. z o.o. 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 106A

Otrzymana punktacja: 91,71 pkt

 

Oferta 3: Lider: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58 Partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Polesie 17

Otrzymana punktacja: 95,83 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Moris-Sport Sp. z o.o. 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 1 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.