Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.112.2012.AMA

Modernizacja boiska do koszykówki oraz siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 119, ul. Czerwińskiego 1 w Krakowie ? etap I. Znak sprawy: NZ.273.112.2012.RZA

 

NZ.273.112.2012.AMA                                                              Kraków, dnia 14.08.2012 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Modernizacja boiska do koszykówki oraz siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 119, ul. Czerwińskiego 1 w Krakowie - etap I. Znak sprawy: NZ.273.112.2012.RZA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.42.10-5, 45.21.22.20-4

 

Termin realizacji: do dnia 24.08.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1:             

PPHU CHEC

41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

Cena wybranej oferty:  139.603,99  zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.