Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 19-VI-2010-ZIS

Adaptacja "Projektu typowego dla Orlika IV edycji" dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ul. Grochowska 20 w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 19/VI/2010/ZIS.

ZIS/R/0112/10/NZ/AMA/1931                                                                                                         Kraków, dnia 27.07.2010 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Adaptacja "Projektu typowego dla Orlika IV edycji" dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - ul. Grochowska 20 w Krakowie wraz z uzyskaniem stosownych opinii, opracowań, pozwoleń oraz decyzji. Znak sprawy 19/VI/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.0-7, 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.10.2010 r

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Wybrano ofertę nr 1:

„AMIBUD" Cezary Ilnicki
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84


Cena wybranej oferty:
22.448,00 zł brutto


Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1
„AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84
Otrzymana punktacja: 100,00

Oferta 2
Woźnicki, Zdanowicz ARCHITEKCI, 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 157 m.6
Otrzymana punktacja:61,33

Oferta 3:
MTWW ARCHITEKCI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa , 31-161 Kraków, ul. Szlak 16A/1
Otrzymana punktacja: 62,37

Oferta 4:
Verte Pracownia Projektowa, Anna Kuzon Grzywna, 31-216 Kraków, ul. Reja 9/18
Otrzymana punktacja: 67,40

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.