Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.92.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 08.09.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 10;
  3. Aspekty społeczne 20;
  4. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 10.

 

Wybrano ofertę nr 1:     PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych

Spółdzielnia Rzemieślnicza

32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

cena: 430.153,76 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:   10 pkt

 

Oferta 2: Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne

                32-050 Skawina ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 98,06 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   58,06 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

                Kryterium 4:   10 pkt

 

Oferta 3: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o.

                30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – łącznie 85,15 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   55,15 pkt

                Kryterium 2:   10 pkt

                Kryterium 3:   10 pkt

                Kryterium 4:   10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.