Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.87.2018.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu 50 metrowego przy Zespole Szkół Łączności w Krakowie ul. Monte Casino 31, na działce nr 163/23 i 136/15 obr. 10 Podgórze wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojścia i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym budowa przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia:

ETAP I – obejmuje wszystkie elementy związane z przygotowaniem i złożeniem, we właściwych organach administracji, kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚCI I. Zadanie 1. – 5., CZĘŚCI II. Zadanie 1. – 4. – realizowany w terminie do dnia 31.07.2018 r.

ETAP II – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ I. Zadanie 6. – 10. wraz ze złożeniem kompletnego wniosku do wydanie decyzji PNB CZĘŚĆ III. Zadanie 1. - 5. – realizowany w terminie do dnia 31.10.2018 r.

ETAP III – obejmuje wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego zmówienia: CZĘŚĆ IV. Zadanie 1. – 4., CZĘŚĆ V. Zadanie 1. – 3.– realizowany w terminie do 30.11.2018 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - główny projektant (kierownik zespołu)   40%

 

Wybrano ofertę  1:

Architektoniczne Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe Budownictwa

Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B

 

Cena oferty: 771.210,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa  ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków ul. Wielopole 18 B

Otrzymana punktacja: łącznie 81,40 pkt. w tym:

Kryterium 1: 56,40 pkt.

Kryterium 2: 25,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1: 15,00 pkt.

                                                                      Kryterium 2.2: 10,00 pkt.

 

Oferta 2: Pracownia Projektowa PION Andrzej Kusztelak 94-128 Łódź ul. Gimnastyczna 14

Otrzymana punktacja: łącznie 81,25 pkt. w tym:

Kryterium 1: 51,25 pkt.

Kryterium 2: 30,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1: 30,00 pkt.

                                                                     Kryterium 2.2:   0,00 pkt.

 

Oferta 3: Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa 04-302 Warszawa ul. Osowska 27 m. 5

Otrzymana punktacja: łącznie 47,86 pkt. w tym:

Kryterium 1: 17,86 pkt.

Kryterium 2: 30,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1:   20,00 pkt.

                                                                     Kryterium 2.2:   10,00 pkt.

 

Oferta 4: Remigiusz Smolik METROPOLIS Sp. z o.o. Sp. k. 50-240 Szczecin ul. Narutowicza 12

Otrzymana punktacja: łącznie 80,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 20,00 pkt. w tym: Kryterium 2.1:   20,00 pkt.

                                                                      Kryterium 2.2:    0,00 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Architektoniczne Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe Budownictwa

Autorska Pracownia Projektowa Manecki 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.