Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.83.2018.RZA

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.08.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 2: J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                                            cena: 448.950,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

                Otrzymana punktacja – łącznie 83,14 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   43,14 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

             

Oferta 2:  J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt,

              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.