Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.82.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: . Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie boisko przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.00.00.00-8.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę  3:

Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne  32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Cena oferty: 348.889,50 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez Firma FRANCUZ Francuz Bogdan Żębocin 24 a. 32-100 Proszowice

Otrzymana punktacja – łącznie 85,89 w tym:

Kryterium 1: 45,89 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Oferta 2: złożona przez EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8/7

Otrzymana punktacja – łącznie 80,33 w tym:

Kryterium 1: 40,33 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

Oferta 3: złożona przez Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne  32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne  32-050 Skawina ul. Krakowska 50 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.