Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.8.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.8.2017.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 51.21.10.00-4

Termin realizacji: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminach określonych w Harmonogramie imprez sportowych, tj.:

- Krakowskie Spotkania Biegowe                    28-30.04.2017

- 11.PZU Bieg Trzech Kopców                             01.10.2017

- 4.PZU Cracovia Półmaraton Królewski              15.10.2017

- 14. Bieg Sylwestrowy                                         31.12.2017  

oraz  imprezy współorganizowane.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%;
  2. umieszczenie dodatkowej informacji na odwrocie numeru startowego 10%;
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w obsłudze imprez biegowych 15%;
  4. ustawienie ekranu do sprawdzania numerów startowych zawodników 15%.

 

Oferta 2: DATA SPORT, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 22

               cena: 169.950,00 złotych brutto

               cena jednostkowa: 5,50 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: STS-2 s.c. T. Kurkowski, M. Kwiatkowski, 87-100 Toruń, ul. Szafranowa 6

                Otrzymana punktacja – łącznie 83,42 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  43,42 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  15 pkt

                Kryterium 4:                  15 pkt

 

 

 

 

 

Oferta 2: DATA SPORT, 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Okrężna 22

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  15 pkt

                Kryterium 4:                  15 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.