Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.8.2016.RZA

Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

Termin realizacji: od dnia 15.02.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%,

Kryterium 2: czas dojazdu grupy interwencyjnej 2%.

Wybrano ofertę 6: WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 2

                               cena: 86.053,68 złotych brutto

                               cena za 1 godzinę: 11,17 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PROMOS Sp. z o.o., 31-750 Kraków, ul. Kocmyrzowska 13A

         Otrzymana punktacja - łącznie 60,88 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 60,88 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A., 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

         Otrzymana punktacja - łącznie 95,88 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 93,88 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 3: Konsorcjum:

                ETZ Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7

                Zakłady Usługowe EZT S.A., 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7

         Otrzymana punktacja - łącznie 89,29 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 89,29 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 4: Agencja Ochrony HEKTOR G. Pocięgiel, 30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/37

         Otrzymana punktacja - łącznie 69,15 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 69,15 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 5: PUT MPEC Sp. z o.o., 31-475 Kraków, ul. Miechowity 6A

         Otrzymana punktacja - łącznie 59,11 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 59,11 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 6: WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 2

         Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 7: Konsorcjum:

                IMPEL Security Polska Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

                IMPEL Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. komand., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

         Otrzymana punktacja - łącznie 96,70 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 96,70 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 8: FU GRYF P. Ciuś, 32-438 Trzebunia 319

         Otrzymana punktacja - łącznie 65,90 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 65,90 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.