Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.7.2016.AMA

Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.51.22.00-3

 

Termin realizacji: do dnia 23.12.2016 roku – zgodnie z zakresem rzeczowym.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryterium 1: Cena brutto                           95%

Kryterium 2: Jakość wykonania medalu 5%

 

Wybrano ofertę  1:

Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

 

Cena ofertowa brutto: 164.411,00 złotych

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100,00 pkt otrzymała oferta nr 1 Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30

Cena 95,00 pkt

Jakość wykonania medalu        5 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe EUROMEDAL Magdalena Snopkiewicz 41-902 Bytom ul. Sienna 1, została odrzucona.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez: Technika/Aerotechnika Jerzy Domicz 61-315 Poznań ul. Pokrzywno 30 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.