Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.70.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: . Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim ul. Batalionu "Skała" AK w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.00-8, 45.11.12.91-4.

 

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 5  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 10%

Aspekty społeczne 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy do 10%

 

Wybrano ofertę  3:

J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

 

Cena oferty: 559.891,41 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 89,68 w tym:

Kryterium 1: 49,68 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 2 złożona przez DRO-MAR Marcin Dróżdż 26-640 Skaryszew ul. Radomska 138

Otrzymana punktacja – łącznie 61,99 w tym:

Kryterium 1: 41,99 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3:   0,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 3 złożona przez: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 4 złożona przez: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7

Otrzymana punktacja – łącznie 87,79 w tym:

Kryterium 1: 52,79 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

Kryterium 4: 5,00 pkt

 

Oferta 5 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp.  z o.o. 30-720 ul. Saska 25

Otrzymana punktacja – łącznie 83,24 w tym:

Kryterium 1: 53,24 pkt,

Kryterium 2: 10,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło 32-050 Skawina ul. Krakowska 50 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.