Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.61.2018.RZA

Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 - ul. Montwiłła Mireckiego w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.12.91-4; 45.21.22.21-1

Termin realizacji: do dnia 16.07.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 2: J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                                            cena: 362.850,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najko-rzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:  KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

                Otrzymana punktacja – łącznie 89,37 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   49,37 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

 

Oferta 1:  J&R ROBOTY ZIEMNE Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   60 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

 

Oferta 3:  Firma FRANCUZ Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice, Żębocin 24A

                Otrzymana punktacja – łącznie 85,23 pkt, w tym:

                Kryterium 1:   45,23 pkt,

                Kryterium 2:   20 pkt

                Kryterium 3:   20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.