Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.43.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Tłumaczenia tekstów na potrzeby organizacji imprez sportowych oraz realizacji bieżących zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.53.00.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

1)            cena brutto 40 %

2)            Wysokość dopłaty za stronę (1800 znaków wraz ze spacjami ) tłumaczenia pilnego 15%

3)            Czas wykonania tłumaczenia PILNEGO,  krótszy niż maksymalny określony w umowie 10%

4)            Możliwość wykonania tłumaczenia w trybie EXTRA PILNYM tj. do 2 godzin (maksymalnie do 3 stron) 15%

5)            Dedykowany pracownik do obsługi tłumaczeń dostępny w godzinach pracy ZIS (7:30-15:30) 10%

6)            Rozliczenia z dokładnością do 0,5 strony tłumaczeniowej (tj. ½ stawki za <=900 znaków ze spacjami) 10%

 

Wybrano ofertę  3:

OPEN Abramowicz, Świątelska Sp. j. 40-588 Katowice, ul. Fitelberga 27

Cena oferty: 71.780,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: LINGUA LAB s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska 30-211 Kraków ul. Piastowska 8a lok. 33

Otrzymana punktacja – łącznie 85,11 w tym:

Kryterium 1: 38,23 pkt,

Kryterium 2:    1,88 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt

Kryterium 4: 15,00 pkt

Kryterium 5: 10,00 pkt

Kryterium 6: 10,00 pkt

Oferta 2: SKRIVANEK Sp. z o.o. 00-410 Warszawa ul. Solec 22

Oferta odrzucona

Oferta 3: OPEN Abramowicz, Świątelska Sp. j. 40-588 Katowice, ul. Fitelberga 27

Otrzymana punktacja – łącznie 92,52 w tym:

Kryterium 1: 32,52 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt

Kryterium 4: 15,00 pkt

Kryterium 5: 10,00 pkt

Kryterium 6: 10,00 pkt

Oferta 4: Centrum Szkoleniowe IDEA Group Małgorzata Gąsińska 32-086 Węgrzce, ul. A9 11

Otrzymana punktacja – łącznie 82,92 w tym:

Kryterium 1: 37,92 pkt,

Kryterium 2:    0,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt

Kryterium 4: 15,00 pkt

Kryterium 5: 10,00 pkt

Kryterium 6: 10,00 pkt

Oferta 5: SUMMA LINGUAE S.A. 31-357 Kraków, ul. J. Conrada 63

Otrzymana punktacja – łącznie 92,50 w tym:

Kryterium 1: 40,00 pkt,

Kryterium 2:   7,50 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt

Kryterium 4: 15,00 pkt

Kryterium 5: 10,00 pkt

Kryterium 6: 10,00 pkt

Oferta 6: AGIT Agnieszka Rydz 20-078 Lublin ul. 3 Maja 16/7

Otrzymana punktacja – łącznie 67,48 w tym:

Kryterium 1: 39,98 pkt,

Kryterium 2:    7,50 pkt,

Kryterium 3:     0,00 pkt

Kryterium 4:     0,00 pkt

Kryterium 5: 10,00 pkt

Kryterium 6: 10,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  OPEN Abramowicz, Świątelska Sp. j. 40-588 Katowice, ul. Fitelberga 27spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.