Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.4.2019.RZA

Dotyczy: Wynajem wraz z serwisem toalet przenośnych, umywalek, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4; 92.62.20.00-7

Termin realizacji: zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto;
  2. Jakość, w tym właściwości estetyczne i funkcjonalne.

 

Wybrano ofertę 2:  TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                                            cena: 79.679,52 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ  i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. komandyt., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

                      Otrzymana punktacja – łącznie 97,31 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:               57,31 pkt,

                      Kryterium 2:                      40 pkt, w tym:

                      Kryterium 2.1:                  10 pkt

                      Kryterium 2.2:                  10 pkt

                      Kryterium 2.3:                    5 pkt

                      Kryterium 2.4:                    5 pkt

                      Kryterium 2.5:                    7 pkt

                      Kryterium 2.6:                    3 pkt

 

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                       Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                       Kryterium 1:                     60 pkt,

                       Kryterium 2:                     40 pkt, w tym:

                       Kryterium 2.1:                 10 pkt

                       Kryterium 2.2:                 10 pkt

                       Kryterium 2.3:                   5 pkt

                       Kryterium 2.4:                   5 pkt

                       Kryterium 2.5:                   7 pkt

                       Kryterium 2.6:                   3 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.