Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.41.2018.RZA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boisko przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z elementami towarzyszącymi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 10.08.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Wybrano ofertę 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                                           cena: 506.210,04 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:   60 pkt,

                      Kryterium 2:   20 pkt

                      Kryterium 3:   20 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.