Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.38.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.10-1, 45.21.42.00-2.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 3 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60 pkt

Okres gwarancji 20 pkt

Aspekty społeczne 10 pkt

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy   10%

 

Wybrano ofertę  3:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1

 

Cena oferty: 12.856.620,50 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW SA 30-705 Kraków ul. Klimeckiego 24

Oferta odrzucona

 

Oferta 2: złożona przez MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga 33-100 Tarnów ul. Lwowska 134 a

Oferta odrzucona

 

Oferta 3: złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 4: złożona przez Konsorcjum:

Lider: MURKRAK Sp. z o.o., Sp. k., 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

Partner: Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany MURDZA

32-200 Miechów, ul. Racławicka 27/19

Oferta odrzucona

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.