Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.3.2017.RZA

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

71.24.00.00-2; 34.92.81.10-2; 34.99.22.00-9; 30.19.50.00-2; 34.92.84.72-7

Termin realizacji: wg harmonogramu imprez sportowych, tj.

- Krakowskie Spotkania Biegowe                    28-30.04.2017

   - Bieg Nocny                                                             28.04.2017

   - CM na rolkach                                             29.04.2017

   - Cracovia Mini Maraton                                  29.04.2017

   - Bieg RMF                                                                29.04.2017

   - 16 PZU Cracovia Maraton                             30.04.2017

   - Bieg Sponsorski                                          30.04.2017

- Maraton Rowerowy Lang Team                        13.05.2017

- 74 Tour de Pologne                                        29.07.2017

- Business Run                                                03.09.2017

- 11.PZU Bieg Trzech Kopców                            01.10.2017

- 4.PZU Cracovia Półmaraton Królewski             15.10. 2017

- 14. Bieg Sylwestrowy                                      31.12.2017

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto za wykonanie czasowej organizacji ruchu 60%
  2. cena brutto za opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu 30%
  3. skrócenie czasu demontażu elementów czasowej organizacji ruchu 10%

 

Wybrano ofertę 1: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                                cena: 273.277,06 złotych brutto, w tym:

                                za wykonanie czasowej organizacji ruchu: 190.477,06 złotych brutto

                                za wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu: 82.800,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: TM-VIA Spółka z o.o., 30-950 Kraków, ul. Balicka 100

                Otrzymana punktacja – łącznie 83,22 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                  13,22 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt    

 

Oferta 2: Zakład Zabezpieczenia Ruchu Drogowego Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 20

                Otrzymana punktacja – łącznie 64,96 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  24,96 pkt,

                Kryterium 2:                  30 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.