Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.30.2019.RZA

Dotyczy: Wynajem namiotów na potrzeby organizacji imprez biegowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 39.52.25.30-1; 79.95.20.00-2

Termin realizacji: do dnia 15.10.2019 roku - zgodnie z zakresem rzeczowym zadania.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60 pkt;
  2. zapewnienie wszystkich namiotów jednobarwnych i w jednym kolorze 20 pkt;
  3. skrócenie terminu demontażu namiotów 10 pkt;
  4. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 10 pkt.

 

Wybrano ofertę 2: FABEX Jacek Fabianowski, 87-100 Toruń, ul. Wspólna 6

                                            cena: 135.865,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: FHU STYL Kordian Wiśniewski, 28-520 Opatowiec, Kwaśniów 25

                       Otrzymana punktacja –  73,96 pkt w tym:   Kryterium 1:                    43,96 pkt,

                       Kryterium 2:                    20 pkt,

                       Kryterium 3:                      0 pkt

                       Kryterium 4:                    10 pkt

 

Oferta 2: FABEX Jacek Fabianowski, 87-100 Toruń, ul. Wspólna 6

                       Otrzymana punktacja –  100 pkt w tym:      Kryterium 1:                    60 pkt,

                          Kryterium 2:                    20 pkt,

                          Kryterium 3:                    10 pkt

                          Kryterium 4:                    10 pkt

 

 Oferta 3: ESTRADA RYBNICKA Sp. z o.o., 44-251 Rybnik, ul. Wolna 242

                       Otrzymana punktacja –  88,31 pkt w tym:  Kryterium 1:                    48,31 pkt,

                       Kryterium 2:                    20 pkt,

                       Kryterium 3:                    10 pkt

                       Kryterium 4:                    10 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.