Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.301.2015.RZA

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez ZIS w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.301.2015.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 18.41 22.00-2

Termin realizacji: do dnia 28.12.2015 r.

Liczba otrzymanych ofert: 4  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto            98%,

 

Kryterium 2: dostarczenie koszulek pojedynczo pakowanych w woreczki foliowe  2%

 

Wybrano ofertę 2: INGROSSO Sp. z o.o., 02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok. 40 cena po poprawieniu omyłki: 45.666,00 złotych brutto (1 szt. damska 7,08, 1 szt. męska 7,08)

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska-Pawlak

                62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

         Otrzymana punktacja – łącznie 71,49 pkt, w tym: Kryterium 1: 69,49 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: INGROSSO Sp. z o.o., 02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok. 40

         Otrzymana punktacja - łącznie 98 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 3: CORPORATE IMAGE Sp. z o.o., 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 57

         Otrzymana punktacja - łącznie 96,14 pkt, w tym: Kryterium 1: 94,14 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 4: FABRYKA MAGIKA s.c., 30-732 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 11

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu – otrzymała największą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.