Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.293.2018.RZA

Dotyczy: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 64.21.20.00-5; 32.25.00.00-0

Termin realizacji: do dnia 27.12.2018 roku  dostawa aparatów telefonicznych,

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

1 oferta wpłynęła po terminie przewidzianym na składanie ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. 24-miesięczna opłata abonamentowa brutto dla wszystkich numerów 50 pkt
  2. Cena brutto dostarczonych aparatów komórkowych 10 pkt
  3. Dodatkowy pakiet danych dla każdej karty 20 pkt
  4. Przedłużenie okresu gwarancji na aparaty komórkowe z wyłączeniem aparatu określonego w pkt 4 ust. 3 Opisu przedmiotu zamówienia 20 pkt

 

Wybrano ofertę 1: ORANGE POLSKA S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

                                            cena: 87.735,90 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: ORANGE POLSKA S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

                      Otrzymana punktacja –  60 pkt w tym:

                      Kryterium 1:                          50 pkt,

                      Kryterium 2:                          10 pkt

                      Kryterium 3:                             0 pkt

                      Kryterium 4:                             0 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.