Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.292.2015.AMA

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych w latach 2016-2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

 

Termin realizacji: do dnia  31.08.2018 roku - zgodnie z harmonogramem

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: Cena za dostawę koszulek brutto                    55 pkt.

Kryterium 2: Jakość oferowanej koszulki – 30 pkt

Kryterium 3: Dostawa nagród (bonów) w kategoriach wiekowych w klasyfikacji kobiet i mężczyzn  w Cracovia Maratonie oraz Cracovia Półmaratonie Królewskim  w latach 2016 – 2018 o łącznej wartości  100 800 zł brutto wg załącznika nr 7  - 15 pkt.

 

Wybrano ofertę 2

PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13

 

Cena ofertowa brutto: 1.003.680,00 zł brutto

Cena za dostawę koszulek brutto: 1.003.680,00 zł

c. jedn. 19,68 zł brutto

Wykonawca oferuje dostawę nagród (bonów) – zgodnie z załącznikiem nr 7 o wartości 100.800,00 zł w latach 2016-2018   TAK/NIE

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1  złożona przez CORPORATE IMAGE Sp. z o.o. 02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 57 została odrzucona.

 

Oferta nr 2  złożona przez PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13

Kryterium 1: 55,00 pkt.,

Kryterium 2: 16,00 pkt.,

Kryterium 3:   0 pkt.,

Łączna punktacja: 71,00 pkt

 

Oferta nr 3  złożona przez TARMAX Sp. z o.o. S.k.  35-232 Rzeszów ul. Ciasna 10 została odrzucona.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez PK Trading Piotr Kujawiński, Kamil Kujawiński Spółka Jawna 62-730 Dobra ul. Narutowicza 13a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.