Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.286.2015.AMA

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.286.2015.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 98%.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej  2%

Wybrano ofertę  1:

Konsorcjum firm:

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

Cena ofertowa brutto: 850.686,48 zł.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta nr 1  złożona przez Konsorcjum firm:

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.  53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

otrzymała 98,00 pkt

Cena: 98,00 pkt

Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 0 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona Konsorcjum firm:

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

IMPEL PROVIDER SECURITY PARTNER  Sp. z o.o. Sp. k. 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.