Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.275.2015.RZA

Dostawa paliw do samochodów na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 09.13.21.00-4; 09.13.41.00-8

Termin realizacji: od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Wybrano ofertę nr 1: ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22a    

                              Cena: 1 l benzyny bezołowiowej Pb 95 z upustem: 4,25 złote brutto

                                     1 l oleju napędowego ON z upustem: 4,14 złote brutto

 

       Cena ofertowa za realizację całości zamówienia – tj. cena za dostawę 10.000 l benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz 2.500 l oleju napędowego ON z uwzględnieniem  upustu: 52.850,00 złotych brutto.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

ARGE Paliwa Sp. z o.o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22a    

Otrzymana punktacja:  100 pkt w tym: cena 98 pkt, dodatkowe stacje paliw w Krakowie 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.